พระสงฆ์ยืนรอรับบิณฑบาตรอยู่ที่เดิม เหมาะสมหรือไม่?

สมัยปัจจุบันนี้มีให้เห็นกันมากที่พระภิกษุสงฆ์ยืนรอรับบิณฑบาตรอยู่ที่เดิมไม่ออกเดินไปไหน ส่วนมากจะเห็นในตลาด ยืนรับบาตรอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนเลย จนได้อาหารเยอะแล้วก็ให้เด็กวัดเข็นรถเข็นกลับวัด หรือโลกยุคสมัยมันเปลี่ยนไปวิธีบิณฑบาตรก็เปลี่ยนไปด้วยหรือ และในปัจจุบันต้องยอมรับว่าข่าวคราวของพระปลอม หรือผู้ที่อาศัยผ้าเหลืองมาบิณฑบาตร จนอาจทำให้ลังเลใจที่จะใส่บาตรกัน การใส่บาตรเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงาม ซึ่งพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาล แต่มาสมัยนี้กลับมีหลายคนต้องตั้งคำถามว่า นี่เรากำลังใส่บาตรกับพระภิษุจริงหรือเปล่า?

 

เรามาดูการบิณฑบาตรของพระภิษุสงฆ์ที่ถูกต้องว่าต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง การออกบิณฑบาตของภิกษุสงฆ์จัดอยู่ใน “นิสสัย ๔” หรือกิจที่สงฆ์พึงทำตลอดชีวิตซึ่งพระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้อันได้แก่ การออกบิณฑบาตเลี้ยงชีพ อยู่ตามโคนไม้ นุ่งผ้าบังสุกุล และฉันยาดองน้ำมูตรเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และเหตุที่พระภิกษุต้องออกบิณฑบาตทุกวัน เนื่องจากตามกฎของภิกษุสงฆ์นั้นระบุไว้ว่า “พระภิกษุไม่สามารถที่จะเก็บอาหารข้ามคืนได้” ซึ่งโดยส่วนใหญ่พระภิกษุจะออกบิณฑบาตตั้งแต่ช่วงเช้ามืด จนถึงก่อน ๗ นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาที่พระภิกษุฉันอาหารมื้อเช้า ในขณะที่ออกบิณฑบาต พระภิกษุจะต้องเดินในกิริยาสำรวม ใช้มือทั้งสองประคองบาตรเอาไว้ ไม่ร้องขออาหารจากผู้คน หรือแสดงกิริยาในการขอ หรือยืนรอการใส่บาตร ณ ที่ใดที่หนึ่งนอกจากได้รับนิมนต์ให้รอ ไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะรับหรือไม่รับนิมนต์ และต้องรับของที่มีผู้นำมาใส่บาตรเพื่อทำทานทั้งหมด ไม่เลือกรับของหรือร้องขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามความต้องการ

อย่างไรก็ตาม การออกบิณฑบาตของภิกษุสงฆ์เป็นกิจเพื่อส่งเสริมความมีวิริยะ อุตสาหะ ความพากเพียร อันเป็นเครื่องช่วยปราบกิเลสตัณหาชำระความโลภ โกรธ หลง ภายในจิตใจ และตระหนักถึงแก่นสำคัญของการบวชในพระพุทธศาสนา ในขณะเดียวกัน ความหมายสำคัญที่ซ่อนอยู่ในการใส่บาตรคือเพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจให้พุทธศานิกชนรู้จักการให้ รู้จักการเสียสละ ละ วาง เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อื่น ซึ่งหากเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการใส่บาตรและการออกบิณฑบาตของพระสงฆ์แล้ว ก็จะช่วยให้พุทธศาสนิกชนสามารถนำไปใช้เป็นข้อพิจารณาในการใส่บาตรได้เป็นอย่างดี…

ขอบคุณที่มาจาก th.wikipedia.org และ http://www.phuttha.com

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close